Ligjërata në shqip | Cours en albanais

albanais

Contenu du CD : Seri ligjëratash nga Lulzim Përguku dhe Jeton Bozhlani (Qendra imam Albani, Prishtinë) + Bonus

 1. Parathënje
 2. Islami është i lartë
 3. Ihlasi (Sinqeriteti)
 4. Shirku në adhurimin e Allahut
 5. Si ta njohim Krijuesin Tonë përmes emrave të tij të bukur
 6. Shpjegim i disa Emrave dhe Cilësive të Allahut
 7. A janë esharitë prej Ehlu Sunnetit
 8. Njihe të Dërguarin e Allahut SalAllahu alejhi ue selam
 9. Dashuria dhe madhërimi i të Dërguarit të All-llahut
 10. Ç'do shpirt do ta shijoj vdekjen
 11. 'Keni frikë ditën kur do të ktheheni tek Allahu' (1)
 12. 'Keni frikë ditën kur do të ktheheni tek Allahu' (2)
 13. Shkaqet-Rrugët që dërgojnë në Xhennet
 14. Tefsir rreth Kaderit
 15. Frytet e besimit në Kaderin (paracaktimin) e Allahut
 16. Si t'i përballojmë sprovat
 17. Pasimi i Kuranit dhe Sunnetit
 18. Poshtërimi i atyre që e kundërshtojnë Muhammedin
 19. Gurbeti dhe Gurabatë
 20. Parathënia e tefsirit
 21. Komentimi i Kur'anit me Kur'an
 22. Komentimi i Kur'anit me Sunnet
 23. Komentimi i Kur'anit nga Sahabet radijjAllahu anhum
 24. Tevek-kuli
 25. Sabri
 26. Falendërimi ndaj Allahut
 27. Mendimi i mirë për Allahun (azze ue xhel-le)
 28. Vlera e dhikrit
 29. Rëndësija e namazit
 30. Jepni o robër të Allahut
 31. Në prag të Ramazanit
 32. Vazhdimi i veprave të mira pas Ramazanit
 33. Respektimi i prindërve
 34. Morali i mire
 35. Secili është përgjegjës për kopen e tij
 36. Pasojat e mëkateve në shoqëri
 37. Kibri (Mendjemadhësia)
 38. Ruajtja e gjuhës
 39. Llogarite veten para se Allahu të marr në llogari
 40. Vlera e dijes dhe djetarëve
 41. Ebu Bekër Es Siddik radijjAllau anhu
 42. Këshilla te Ibni Mesudit radijjAllahu anhu
BONUS : Pyetje-Përgjigje nga Shejh Al-Albani (questions-réponses avec Shaykh Al-Albânî)
BONUS : Artikuj (articles)

Pour commander des CD, cliquez-ici 32 panier

gratuit

Lettre d'information

Pour recevoir nos newsletters par mail, inscrivez-vous à Al Akhbar, la newsletter d'Al Bounyane en cliquant ici !

al akhbar small

Retrouvez nos autres sites

En savoir plus sur Al Bounyane ou nous aider ? Retrouvez-nous sur le web !
Logo 80